Twój wózek

Zasady i warunki

Spis treści

Artykuł 1 – Definicje
Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 – Zastosowanie
Artykuł 4 – Oferta
Artykuł 5 – Umowa
Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy
Artykuł 8 – Artykuł 8 – Wykonywanie prawa odstąpienia przez konsumenta i jego koszty
Artykuł 9 – Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia
Artykuł 10 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 11 – Cena
Artykuł 12 – Zgodność i dodatkowa gwarancja
Artykuł 13 – Dostawa i realizacja
Artykuł 14 – Transakcje przedłużone: czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie
Artykuł 15 – Płatność
Artykuł 16 – Postępowanie reklamacyjne
Artykuł 17 – Spory
Artykuł 18 – Przepisy dodatkowe lub rozbieżne

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszych warunkach zdefiniowane są następujące terminy:

 1. Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi w związku z umową na odległość, a te przedmioty, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy zawartej między tą osobą trzecią strona i przedsiębiorca;
 2. Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 3. Konsument: osoba fizyczna nie działająca w celach związanych z prowadzoną przez nią działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
 4. Dzień: dzień kalendarzowy;
 5. Treści cyfrowe: dane, które są wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;
 6. Umowa długo terminowa: umowa, która przewiduje regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
 7. Trwały nośnik: dowolne narzędzie – w tym e-mail – umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje lub wykorzystanie w okresie dostosowanym do celu, dla którego informacje są przeznaczone, oraz umożliwiające niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;
 8. Prawo odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
 9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem Thuiswinkel.org i oferuje produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usługi konsumentom na odległość;
 10. Umowa na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, w którym do czasu zawarcia umowy korzysta się wyłącznie lub częściowo z jedna lub więcej technik komunikacji na odległość;
 11. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku I do niniejszych warunków; Załącznik I nie musi być udostępniony, jeżeli konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia;
 12. Technika komunikowania się na odległość: zasób, który można wykorzystać do zawarcia umowy bez konieczności jednoczesnego spotykania się konsumenta i przedsiębiorcy w tej samej przestrzeni.

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy: Vermeulen beheer BV

Działając pod imieniem/imionami:

Lxyrc BV

Adres lokalizacji:

Om de kamp 17, 7964KT Ansen Holandia

Dostępność:

Od poniedziałku do soboty w godz. 09.00 – 17.00 uur

E-mail: info[at]lxyrc.eu

Numer Izby Handlowej: 24410647

Numer VAT: NL817708480B02

Artykuł 3 – Zastosowanie

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Tekst niniejszego regulaminu zostanie udostępniony konsumentowi przed zawarciem umowy na odległość. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość określi, w jaki sposób regulamin może być skonsultowany z przedsiębiorcą i że można go przesłać jak najszybciej, bezpłatnie, na adres żądanie konsumenta.
 3. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, może się zdarzyć, że w odstępstwie od powyższego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób że może być przechowywany przez konsumenta w prosty sposób na trwałym nośniku. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, to przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z warunkami drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób nieodpłatnie na adres konsumenta. żądanie.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych warunków mają również zastosowanie określone warunki dotyczące produktów lub usług, akapity pierwszy i drugi mają zastosowanie mutatis mutandis, a w przypadku sprzecznych warunków konsument może zawsze powołać się na obowiązujący warunek, który jest najbardziej korzystny dla ich.

Artykuł 4 – Oferta

 1. Jeśli oferta jest ograniczona czasowo lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Oferta będzie zawierać pełny i szczegółowy opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis będzie wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić dobrą ocenę oferty przez konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca wykorzysta obrazy, będą one wiernie przedstawiać oferowane produkty, treści cyfrowe i/lub usługi. Oczywiste niedopatrzenia lub oczywiste błędy w ofercie nie będą dla przedsiębiorcy wiążące.
 3. Każda oferta będzie zawierać taką informację, że będzie jasne dla konsumenta, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 – Umowa

 1. Umowa podlega postanowieniom ust. 4, z chwilą zaakceptowania przez konsumenta oferty i spełnienia odpowiednich warunków.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie przyjęcia oferty. Konsument może wypowiedzieć umowę tak długo, jak otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca zastosuje w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może, w ramach przepisów ustawowych, zbadać, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także zbadać wszystkie fakty i czynniki, które mają znaczenie dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione podstawy do niezawarcia umowy, ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub wniosku, podając przyczyny, lub dołączyć do realizacji specjalne warunki.
 5. Przedsiębiorca, najpóźniej w chwili dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych, prześle konsumentowi na piśmie lub w taki sposób, aby mógł on być przechowywany przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku: Informacja:
  1. adres odwiedzin miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy, pod którym konsument może składać reklamacje;
  2. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia lub jednoznaczne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia;
  3. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie po zakupie;
  4. cenę, w tym wszystkie podatki, produktu, usługi lub treści cyfrowych; koszty dostawy, o ile mają zastosowanie; oraz sposób płatności, dostawy lub realizacji umowy zawartej na odległość;
  5. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa trwa dłużej niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony;
  6. jeżeli konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku przedłużonej transakcji postanowienia powyższego paragrafu mają zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku produktów:

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę w związku z zakupem produktu w okresie odstąpienia od umowy wynoszącym minimum 30 dni bez podania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie może zobowiązać konsumenta do podania powodu (przyczyn).
 2. Okres odstąpienia od umowy określony w ust. 1 rozpoczyna się w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona z góry przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, otrzyma produkt lub:
  1. jeśli konsument zamówił wiele produktów w tej samej kolejności: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymał ostatni produkt. Przedsiębiorca może, pod warunkiem wyraźnego poinformowania konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić zamówienia wielu produktów o różnych terminach dostawy.
  2. jeżeli dostawa produktu składa się z różnych przesyłek lub składników: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymał ostatnią przesyłkę lub ostatni składnik;
  3. w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów w określonym okresie: w dniu, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał pierwszy produkt.

  W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku:

 3. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku w okresie minimum 30 dni bez podania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie może zobowiązać konsumenta do podania powodu (przyczyn).
 4. Okres odstąpienia określony w ust. 3 rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.Przedłużony okres odstąpienia od umowy dla produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku w przypadku braku powiadomienia o prawie do odstąpienia od umowy:
 5. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył wymaganych prawnie informacji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygasa dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu odstąpienia od umowy ustalonego zgodnie z powyższymi ustępami tego artykułu.
 6. Jeżeli przedsiębiorca dostarczył konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim akapicie niniejszego artykułu w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygasa 30 dni po dniu, w którym konsument otrzymał to Informacja.

Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy

 1. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakują lub użyją produktu tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, cech i działania produktu. Podstawową zasadą jest to, że konsument może używać i sprawdzać produkt tylko w taki sposób, w jaki mógłby zrobić to w sklepie.
 2. Konsument odpowiada tylko za utratę wartości produktu, która jest wynikiem sposobu postępowania z produktem wykraczającego poza dozwolony w ust. 1.
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeżeli przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia przed lub w momencie zawarcia umowy.

Artykuł 8 – Wykonywanie przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy i jego koszty

 1. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, poinformuje o tym przedsiębiorcę w okresie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
 2. Jak najszybciej, ale w ciągu 14 dni od dnia następującego po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwróci produkt lub przekaże go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Uznaje się, że konsument dotrzymał okresu odstąpienia od umowy, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu odstąpienia od umowy.
 3. Konsument zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, w miarę możliwości w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądną i jednoznaczną instrukcją wydaną przez przedsiębiorcę.
 4. Ryzyko i ciężar dowodu dotyczące prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie wskazał, że konsument musi te koszty ponieść lub jeżeli przedsiębiorca wskaże, że poniesie koszty, to konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu.
 6. Jeżeli konsument odstąpi od umowy po uprzednim wyraźnym wniosku o rozpoczęcie świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub określonej ilości, w okresie odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany do zapłaty przedsiębiorcy kwoty, która jest proporcjonalna do tej części obowiązku, która została wykonana przez przedsiębiorcę w chwili odstąpienia, w porównaniu z całkowitym wypełnieniem obowiązku.
 7. Konsument nie poniesie żadnych kosztów z tytułu wykonania usług lub dostawy, jeżeli:
  1. przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wymaganej prawem informacji o prawie odstąpienia, zwrocie kosztów w przypadku odstąpienia lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub;
  2. konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi w okresie odstąpienia od umowy.
 8. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku, jeżeli:
  1. nie wyrazili uprzedniej wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy;
  2. nie uznali, że z chwilą wyrażenia zgody tracą prawo do odstąpienia od umowy; lub
  3. przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia przez konsumenta.
 9. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy wszelkie umowy dodatkowe ulegają rozwiązaniu z mocy prawa.

Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia

 1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwi zawiadomienie o odstąpieniu przez konsumenta drogą elektroniczną, niezwłocznie po otrzymaniu tego zawiadomienia prześle potwierdzenie odbioru.
 2. Przedsiębiorca zwróci wszystkie płatności dokonane przez konsumenta, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwracany produkt, niezwłocznie, ale w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może opóźnić spłatę do momentu otrzymania produktu lub do momentu, gdy konsument wykaże, że zwrócił produkt, zgodnie z wcześniejszą godziną.
 3. Przedsiębiorca skorzysta z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób. Spłata jest dla konsumenta bezpłatna.
 4. Jeżeli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów droższej metody.

Artykuł 10 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć z prawa odstąpienia następujące produkty i usługi, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie zaznaczył to w ofercie lub w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

 1. Produkty lub usługi, których cena jest związana z wahaniami na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą powstać w okresie do odstąpienia od umowy.
 2. Kontrakty zawierane podczas aukcji publicznej. Aukcja publiczna jest definiowana jako metoda sprzedaży, w ramach której przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i/lub usługi konsumentowi, który jest obecny osobiście lub ma możliwość osobistego stawiennictwa na aukcji, pod kierunkiem licytatora, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług.
 3. Umowy serwisowe, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:
  1. wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta;

  oraz

  1. konsument oświadczył, że po zrealizowaniu umowy przez przedsiębiorcę traci prawo do odstąpienia od umowy;
 4. Umowy o świadczenie usług zakwaterowania, jeżeli w umowie przewidziano określony termin lub okres świadczenia usług, inne niż do celów mieszkaniowych, przewozu rzeczy, najmu pojazdów i gastronomii;
 5. Umowy związane z zajęciami rekreacyjnymi, jeżeli w umowie przewidziano określony termin lub okres świadczenia;
 6. Produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, nieprefabrykowane i wyprodukowane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
 7. Produkty, które szybko psują się lub mają ograniczony okres przechowywania;
 8. Produkty zapieczętowane, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu i których pieczęć została zerwana po dostarczeniu;
 9. Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami;
 10. Napoje alkoholowe, których cena jest uzgodniona przy zawarciu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których rzeczywista wartość jest uzależniona od wahań rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 11. Zapieczętowane nagrania audio, nagrania wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć zostaje zerwana po dostarczeniu;
 12. Gazety, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem prenumeraty tych;
 13. Po dostarczeniu treści cyfrowych innych niż na materialnym nośniku, ale tylko wtedy, gdy:
  1. wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta;

  oraz

  1. konsument oświadczył, że po zrealizowaniu umowy przez przedsiębiorcę traci prawo do odstąpienia od umowy;

Artykuł 11 – Cena

 1. Ceny oferowanych produktów i/lub usług nie mogą być podwyższane w okresie ważności podanym w ofercie, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawek VAT.
 2. W odstępstwie od powyższego ustępu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny są powiązane z wahaniami na rynku finansowym, na który przedsiębiorca nie ma wpływu, po cenach zmiennych. Ten związek z wahaniami oraz fakt, że wszelkie podane ceny są cenami orientacyjnymi, zostaną podane w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od powstania umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów lub przepisów ustawowych.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:
  1. wynikają z przepisów lub przepisów ustawowych; lub
  2. konsument ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem od dnia, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna;
 5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 – Zgodność z umową i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, rozsądnymi standardami solidności i/lub użyteczności oraz przepisami prawnymi i/lub zaleceniami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy w. Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie.
 2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ograniczy praw i roszczeń przewidzianych prawem, których konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie postanowień umowy, jeżeli przedsiębiorca nie przestrzega jego części Umowa.
 3. Dodatkową gwarancją jest każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym konsumentowi przysługują określone prawa lub roszczenia wykraczające poza te, którymi przedsiębiorca, jego dostawca, importer lub producent są związani prawa w przypadku, gdy nie wywiązują się ze swojej części umowy.

Artykuł 13 – Dostawa i realizacja

 1. Przedsiębiorca dochowa największej możliwej staranności w przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz w ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Za miejsce dostawy uważa się adres podany przedsiębiorcy przez konsumenta.
 3. Zgodnie z tym, co jest określone w tym zakresie w artykule 4 niniejszych warunków, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia z odpowiednią szybkością, ale w każdym razie w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może być lub może być zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsumentowi przysługuje prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy, ewentualnie z naprawieniem poniesionych szkód.
 4. Po rozwiązaniu umowy zgodnie z powyższym ustępem przedsiębiorca niezwłocznie zwróci kwotę, którą zapłacił konsument.
 5. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do czasu dostawy do konsumenta lub przedstawiciela uprzednio wyznaczonego i podanego do wiadomości przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 – Transakcje przedłużone: czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie

Zakończenie

 1. Konsument może zawsze wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony i mającą na celu regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług zgodnie z ustalonymi zasadami wypowiedzenia i okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 2. Konsument może zawsze wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i mającą na celu regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług z upływem czasu określonego z zachowaniem uzgodnionego w tym celu regulaminu wypowiedzenia oraz okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie jeden miesiąc.
 3. Konsument może:
  1. wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednim akapicie, w dowolnym momencie i nie ograniczać się do rozwiązania w określonym czasie lub w określonym okresie;
  2. co najmniej rozwiązać umowy, o których mowa w poprzednim akapicie, w taki sam sposób, w jaki zostały zawarte;
  3. zawsze wypowiadaj umowy, o których mowa w poprzednim akapicie, z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki sobie wyznaczył przedsiębiorca.

  Rozbudowa

 4. Umowa zawarta na czas określony i mająca na celu regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może być automatycznie przedłużana lub odnawiana na czas określony.
 5. W odstępstwie od powyższego ustępu, umowa zawarta na czas określony i mająca na celu regularne dostarczanie dzienników i tygodników oraz czasopism może zostać przedłużona na określony okres maksymalnie trzech miesięcy, jeżeli konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę z końcem przedłużenia z maksymalnie jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 6. Umowa zawarta na czas określony i mająca na celu regularne dostarczanie produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na określony czas tylko wtedy, gdy konsument może rozwiązać umowę w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłużej niż trzy miesiące w przypadku, gdy umowa dotyczy regularnego dostarczania gazet i czasopism codziennych lub tygodniowych, ale rzadziej niż raz w miesiącu.
 7. Umowa na czas określony, której celem jest regularne dostarczanie dzienników lub tygodników i czasopism (prenumerata próbna lub wstępna) nie będzie automatycznie przedłużona i kończy się automatycznie po upływie okresu próbnego lub wprowadzającego.Czas trwania
 8. Jeżeli umowa trwa dłużej niż rok, konsument może wypowiedzieć umowę po upływie roku w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia maksymalnie jednego miesiąca, chyba że normy racjonalności i uczciwości sprzeciwiają się rozwiązaniu przed końcem uzgodniony czas trwania.

Artykuł 15 – Płatność

 1. O ile nie określono inaczej w umowie lub warunkach uzupełniających, kwoty, które konsument jest zobowiązany do zapłaty w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy lub w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy weszła w. W przypadku umowy o świadczenie usługi bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
 2. W przypadku sprzedaży produktów konsumentom konsument nigdy nie może być zobowiązany w regulaminie do przedpłaty większej niż 50%. Jeśli uzgodniono przedpłatę, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji danego zamówienia lub usługi przed dokonaniem określonej przedpłaty.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przedsiębiorcę o nieścisłościach w podanych lub zgłoszonych szczegółach płatności.
 4. Jeżeli konsument nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, ponosi odpowiedzialność po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnionej płatności i wyznaczeniu konsumentowi terminu 14 dni na uregulowanie płatności zobowiązania, a w przypadku braku zapłaty w tym 14-dniowym terminie, do zapłaty odsetek ustawowych od kwoty pozostającej do zapłaty, a przedsiębiorca jest uprawniony do naliczenia poniesionych przez niego pozasądowych kosztów windykacji. Te koszty windykacji wyniosą maksymalnie: 15% zaległych kwot do ? 2500; 10% z kolejnych ? 2500 i 5% z następujących ? 5000, przy minimum ? 40. Przedsiębiorca może odbiegać od podanych kwot i procentów na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 – Postępowanie reklamacyjne

 1. Przedsiębiorca posiada odpowiednio nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatrzy reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać przedsiębiorcy, w pełni i jasno opisane, w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez konsumenta wad.
 3. Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni liczonym od daty wpływu. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni z potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać obszerniejszej odpowiedzi.
 4. Reklamację dotyczącą produktu, usługi lub usługi przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie konsumenckiej.
 5. Konsument musi w każdym przypadku dać przedsiębiorcy 4 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji we wzajemnych konsultacjach. Po tym okresie powstaje spór, który można zaskarżyć w ramach procedury reklamacyjnej.

Artykuł 17 – Spory

 1. Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

Artykuł 18 – Przepisy dodatkowe lub rozbieżne

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych warunków nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą być ustalone na piśmie lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku.

Dostawa na cały świat

Wysyłka tego samego dnia

Łatwe zwroty w 14 dni

14-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

100% Bezpieczna realizacja transakcji

PayPal / MasterCard / Visa

pl_PLPolish